อาจารย์ ดร. ธรรศ ศรีรัตนบัลล์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ติดต่อโทร. 06-5472-2559