ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดต่อโทร. 053-88-5951