รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย
รักษาการผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
ติดต่อโทร. 0-5388-5901