ผศ.ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
ติดต่อโทร. 06-2310-4915