ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ
ติดต่อโทร. 0-5388-5864