ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
คณบดี Adicet
ติดต่อโทร. 09-1069-1889