ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
ติดต่อโทร. 053-88-5961