อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
ติดต่อโทร. 06-2310-4907