ชื่อเรียก    รหัสผ่าน     
 

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อธิการบดี

โทร : 053-88-5324

อาจารย์ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี

โทร : 053-88-5304

ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม
รองอธิการบดี

โทร : 053-88-5306

ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี
รองอธิการบดี

โทร : 053-88-5305

ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา
รองอธิการบดี

โทร : 053-88-5303

รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์
รองอธิการบดี

โทร : 053-88-5307

ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล
รองอธิการบดี

โทร : 053-88-5310

ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร : 053-88-5309

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร : 053-88-5302

อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร : 053-88-5308

รศ.ดร.เกตุมณี มากมี
คณบดีคณะครุศาสตร์

โทร : 053-88-5501

ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย
คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร : 053-88-5601

ผศ.รุทธ ประวัง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร : 053-88-5701

ผศ.สมบัติ สิงฆราช
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

โทร : 053-88-5801

ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทร : 053-88-5401

ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โทร : 053-88-5991

อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

โทร : 053-88-5458

ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

โทร : 053-88-5864

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
รักษาการผู้อำนวยการ Adicet

โทร : 053-88-5871

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

โทร : 053-88-5881

ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร : 053-88-5901

ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร : 053-88-5951

ผศ.กัลยา หงษาวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทร : 053-88-5961