ชื่อเรียก    รหัสผ่าน     
 

ดร.ถนัด บุญชัย
รักษาราชการแทนอธิการบดี

โทร : 053-88-5304

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
ที่ปรึกษาอธิการบดี

โทร : 053-88-5324

ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี
รองอธิการบดี

โทร : 053-88-5305

ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา
รองอธิการบดี

โทร : 053-88-5303

รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์
รองอธิการบดี

โทร : 053-88-5307

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
รองอธิการบดี

โทร : 053-88-5302

ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร : 053-88-5309

อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร : 053-88-5308

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร : 053-88-5306

รศ.ดร.เกตุมณี มากมี
คณบดีคณะครุศาสตร์

โทร : 053-88-5501

ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย
คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร : 053-88-5601

ผศ.รุทธ ประวัง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร : 053-88-5701

ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

โทร : 053-88-5801

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โทร : 053-88-5991

อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

โทร : 053-88-5458

อ.ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทร : 053-88-5407

ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

โทร : 053-88-5864

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
คณบดี Adicet

โทร : 053-88-5871

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โทร : 053-88-5881

ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

โทร : 053-88-5901

ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร : 053-88-5951

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

โทร : 053-88-5961

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

โทร : 053-88-5927