ชื่อเรียก    รหัสผ่าน     
 
     
   

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
รักษาราชการแทนอธิการบดี

โทร : 053-88-5324

 

อ.ดร.ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี

โทร : 053-88-5304

ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช
รองอธิการบดี

โทร : 053-88-5698

รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย
รองอธิการบดี

โทร : 053-88-5303

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
รองอธิการบดี

โทร : 053-88-5302

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รองอธิการบดี

โทร : 053-88-5310

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์
รองอธิการบดี

โทร : 053-88-5306

ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร : 053-88-5308

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร : 053-88-5307

ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร : 053-88-5309

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โทร : 053-88-5991

อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

โทร : 053-88-5458

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทร : 053-88-5407

ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร : 053-88-5601

รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ
คณบดีคณะครุศาสตร์

โทร : 053-88-5501

ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร : 053-88-5701

ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

โทร : 053-88-5801

ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ

โทร : 053-88-5864

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
คณบดี Adicet

โทร : 053-88-5871

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โทร : 053-88-5881

ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

โทร : 053-88-5901

ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร : 053-88-5951

ผศ.เกษรา ปัญญา
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

โทร : 053-88-5961

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

โทร : 053-88-5927

นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

โทร : 053-88-5311